Wanneer en waar ?

Vrijdag 22 maart 2019, Universiteit Antwerpen

Dagindeling*

08.45 - 09.00u Aankomst

09.00 - 09.20u Openingswoord

09.20 - 09.40u Rules of procedure

09.40 - 11.30u Sessie 1

11.30 - 12.30u Middagpauze

12.30 - 14.00u Sessie 2

14.00 - 14.15u Pauze

14.15 - 15.15u Sessie 3

15.15 - 15.45u Slotceremonie

* onder voorbehoud

De Europese Raad, hoe werkt dat?

De Europese Raad is in 1974 ingesteld als informeel forum voor besprekingen van de staatshoofden en regeringsleiders. Het ontwikkelde zich al snel tot een orgaan dat de doelstellingen voor de EU zou bepalen. Ook zou de Raad beslissen over hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden, op alle actieterreinen van de EU. De Raad verkreeg een officiële status door het Verdrag van Maastricht van 1992, waarin staat dat de Raad de taak heeft de nodige impulsen te geven voor de ontwikkeling van de Europese Unie en algemene politieke beleidslijnen vast te stellen. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is het een van de - nu zeven - instellingen van de Unie geworden. De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie. Met de inwerkingtreding - op 1 december 2009 - van het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling geworden. Voorzitter van de Raad is de heer Donald Tusk. De -voorzitter van de Europese Raad, zo staat in artikel 15, lid 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie:

  • leidt en stimuleert de werkzaamheden van de Europese Raad;
  • zorgt, in samenwerking met de voorzitter van de Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, voor de voorbereiding en
  • de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
  • bevordert de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
  • legt na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad een verslag voor aan het Europees Parlement.

Hij zorgt tevens, op zijn niveau en in zijn hoedanigheid, voor de externe vertegenwoordiging van de Unie in aangelegenheden die onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallen, onverminderd de aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid toegedeelde bevoegdheden. Hij mag tegelijk met zijn functie als voorzitter geen nationaal mandaat uitoefenen. Tot 30 november 2014 was de voorzitter van de Europese Raad de Belgische Herman Van Rompuy.

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten, maar maakt geen wetten.De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie. Afhankelijk van wat er op de agenda staat, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich elk te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door een lid van de Commissie. De besluiten van de Europese Raad worden doorgaans bij consensus genomen.In een aantal gevallen neemt de Europese Raad een besluit "met eenparigheid van stemmen" of met een speciale ("gekwalificeerde") meerderheid. De Europese Raad wordt twee keer per half jaar door zijn voorzitter bijeengeroepen. Wanneer het gezien de situatie nodig is, belegt de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad