Wanneer en waar ?

Vrijdag 22 maart 2019, Universiteit Antwerpen

Dagindeling*

08.45 - 09.00u Aankomst

09.00 - 09.20u Openingswoord

09.20 - 09.40u Rules of procedure

09.40 - 11.30u Sessie 1

11.30 - 12.30u Middagpauze

12.30 - 14.00u Sessie 2

14.00 - 14.15u Pauze

14.15 - 15.15u Sessie 3

15.15 - 15.45u Slotceremonie

* onder voorbehoud

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, wat is dat?

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is het belangrijkste overleg-, beleidsvormend- en vertegenwoordigingsorgaan van de Verenigde Naties. Het werd in 1945 opgericht in het kader van het Handvest van de Verenigde Naties.

De Algemene Vergadering bestaat uit 193 leden en vormt een uniek forum waarin alle internationale kwesties die onder het Handvest vallen, besproken worden. In de zoektocht naar een consensus heeft elk van de 193 leden één stem. Bepaalde belangrijke kwesties, zoals aanbevelingen voor vrede en veiligheid, vereisen een tweederde meerderheid. Andere vragen worden beslist met een gewone meerderheid. De laatste jaren wordt er steeds meer gestreefd naar een consensus binnen de Algemene Vergadering in plaats van een meerderheidsbeslissing die de minderheid bindt omdat dergelijke beslissingen makkelijker worden nageleefd.

Dit orgaan heeft een aantal cruciale bevoegdheden. Zo is het bevoegd om aanbevelingen te doen aan staten over internationale vraagstukken die binnen haar bevoegdheid vallen. Het heeft ook acties geïnitieerd van politieke, economische, humanitaire, sociale en juridische aard die een grote impact hebben op het leven van miljoenen mensen over heel de wereld. Landen die lid zijn van de Verenigde Naties, verbinden zich ertoe om de specifieke doelstellingen van de Verenigde Naties na te streven. De vier belangrijkste doelstellingen van de VN zijn: de bevordering van de internationale vrede en veiligheid, de ontwikkeling van de vriendschappelijke relaties tussen naties, samenwerking bij het oplossen van internationale problemen en het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

De Algemene Vergadering heeft een enorm grote werklast. Daarom zijn er comités die de vragen bespreken en waar mogelijk proberen de verschillende benaderingen van de lidstaten te harmoniseren. Wanneer ze tot een ontwerpresolutie of besluit zijn gekomen, wordt deze voorgelegd aan een plenaire zitting van de Algemene Vergadering. De zes comités zijn: Commissie voor Ontwapening en Internationale Veiligheid, Commissie voor economische en financiële vraagstukken, Commissie voor sociale, humanitaire en culturele vraagstukken, Commissie voor speciale politieke gevallen en dekolonisatie, Administratief en Budgettaire Commissie, Commissie voor (internationale) juridische zaken.